Skip to main content

Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местното икономическо развитие – ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местното икономическо развитие – ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА успешно изпълни проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта бе да инициира и мотивира създаването на среда за ефективно партньорство при планиране и прилагане на местните икономически политики чрез събиране на информация и изготвяне на база данни за съществуващи механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил и сравнителен анализ на реалните ефекти от така заложените механизми поотделно за всяко направление, като се оцени до каква степен те се прилагат на практика, в коя от областите бизнес и гражданското участието е застъпено повече или по-малко с цел да се определи къде има потенциал за оптимизиране на партньорството. Крайният резултат от реализацията на проекта е изготвения обобщаващ доклад с основни изводи и препоръки към местната власт за подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местното икономическо развитие, като същият бе предоставен на Община Кюстендил, Общински съвет Кюстендил и Българска търговско-промишлена палата за информиране и предприемане на действия по компетентност. Целта на доклада е да подкрепи усилията, които се полагат от страна на местната власт за приобщаване на гражданите, бизнеса и нестопанските структури в процесите на идентифициране, прилагане и наблюдение на политики на местно ниво, с оглед използване на техния потенциал и ресурс, в това число и какви начини за тяхното мотивиране могат да се ползват, за да бъдат привлечени за участие в процеса на планиране и прилагане на местни политики. Изведени са 13 препоръки, които са насочени към подпомагане на действията на общината при отчитане мнението на представители на всички заинтересовани страни в решаване на конкретни въпроси, основавайки се на взаимно познаване на нуждите и проблемите, засягащи обществеността, бизнеса и местната власт. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на интернет страницата на Кюстендилска търговско-промишлена палата.

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/proektiwww.eufunds.bg


Проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сравнителни анализи на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил - с фокус върху гражданите и с фокус върху НПО и бизнеса

Сравнителни анализи на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил - с фокус върху гражданите и с фокус върху НПО и бизнеса

КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА изпълнява проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на втората основна дейност по проекта бяха извършени два независими сравнителни анализи на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил - с фокус върху гражданите /отговорен партньор СНЦ НИЕ/ и с фокус върху НПО и бизнеса /отговорен партньор КТПП/. Следваната методология при извършване на анализите, включваше следните етапи: - Кабинетно изследване на местни планови, стратегически документи, вкл. наредби и други нормативни документи, свързани с инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността - Сравнителен анализ на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт в трите направления, обект на проучване на база на резултатите от проведено анкетиране на трите целеви групи в рамките на Дейност 1. Като краен резултат от дейността, респективно проекта предстои да бъде изготвен доклад, обобщаващ работата от предходните два етапа. Докладът ще бъде представен на вниманието на местната власт в лицето на Община Кюстендил и Общински съвет гр. Кюстендил и Българската търговско-промишлена палата в качеството и на национално представителна организация, която работи активно с местни и държавни власти в цялата страна чрез структурата си от регионални търговски палати/камари с оглед на това направените изводи и препоръки да послужат и на други заинтересовани страни при планиране и прилагане на политика в сферата на местното икономическо развитие. Повече информация за проекта и изготвените анализи може да намерите на интернет страницата на Кюстендилска търговско-промишлена палата.

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/proekti

Повече за резултатите от проведеното анкетиране може да намерите тук:
www.eufunds.bg


Проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1 „СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕХАНИЗМИ НА БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИНВЕСТИЦИИ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1 „СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕХАНИЗМИ НА БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИНВЕСТИЦИИ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“

Във връзка с изпълнявания от КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Ви информираме, че е в ход реализацията на една от основните дейности по проекта – извършване на Сравнителен анализ на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил. Основата на анализа е проведеното през периода 25.10.2022-31.01.2023 г. анкетно проучване относно съществуващите механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики от страна на местната власт в посочените три сфери. Целта на проучването бе набиране на информация от заинтересованите страни – бизнес, граждани и НПО относно това доколко при планиране и прилагане на местните политики в община Кюстендил по отношение на инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността се прилагат подходящи подходи, които да отчитат мнението на различните заинтересовани страни. В тази връзка бяха изследвани и възможностите за отчитане мнението на представители на всички заинтересовани страни в решаване на даден, конкретен въпрос, както и до каква степен се създават условия за взаимно познаване на нуждите и проблемите, засягащи обществеността, бизнеса и местната власт. Друг разрез на изследването беше насочен към усилията, които се полагат от страна на местната власт за приобщаване на гражданите, бизнеса и нестопанските структури в процесите на идентифициране, прилагане и наблюдение на политики на местно ниво, с оглед използване на техния потенциал и ресурс, в това число и какви начини за тяхното мотивиране се ползват за да бъдат привлечени за участие в процеса на планиране и прилагане на местни политики.

Повече за резултатите от проведеното анкетиране може да намерите тук:www.eufunds.bg


Проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“

Проект "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 30.08.2022 г. КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0149-С01 за изпълнение на Проект "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е: 59 236.38 лв., от които 50 350.92 лв. европейско и 8 885.46 лв. национално съфинансиране. Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение НИЕ - НЕЗАВИСИМИ, ИНОВАТИВНИ, ЕДИННИ. Продължителност на проекта: 12 месеца КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Проектът е базиран на принципа за създаване на ефективно партньорство, който изисква прилагане на механизмите на консултации и участие, които да осигурят ефективно включване на бизнеса и структурите на гражданското общество при определянето на приоритетите за развитие на общинско ниво в различни обществени сфери, както и за вземането на решения и провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени потребности, така и за доброто функциониране на общинската администрация. Ето защо проектът цели да инициира и мотивира създаването на среда за ефективно партньорство при планиране и прилагане на местните икономически политики чрез събиране на информация и изготвяне на база данни за съществуващи механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил и сравнителен анализ на реалните ефекти от така заложените механизми поотделно за всяко направление и се оцени до каква степен те се прилагат на практика, в коя от областите бизнес и гражданското участието е застъпено повече или по-малко с цел да се определи къде има потенциал за оптимизиране на партньорството. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Дейност 1 Провеждане на анкетно проучване: Събиране на информация и изготвяне на база данни за съществуващи механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил Дейност 2 Сравнителен анализ на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО гражданите и местната власт в трите направления, обект на проучване Дейност 3 Информационни дейности с цел повишаване на бизнес и гражданското участие при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Доклад от анкетното проучване за моментното състояние на съществуващата среда за ефективно партньорство при планиране и прилагане на местни политики по отношение на инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността. Обобщаващ доклад с основни изводи и по минимум 3 препоръки за всяко направление /общо 9 бр./ с цел подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие, отправени към общинска администрация, ОС Кюстендил и БТПП. Проведена информационна кампания чрез активна фейсбук страница на проекта и онлайн публикации, свързани с изпълнението и резултатите на дейностите по проекта.


www.eufunds.bg


Проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Покана "Демонстрация на платформа за електронно обучение в туризма"

Покана "Демонстрация на платформа за електронно обучение в туризма"

Покана

Покана

Plakat Activity 9 640

Организиране на събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма в гр. Кюстендил в рамките на Дейност 9 по проект CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Организиране на събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма в гр. Кюстендил в рамките на Дейност 9 по проект CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия има удоволствието да изпълнява проект CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
На заключителната фаза на проекта Кюстендилска търговско-промишлена палата ще бъде домакин на събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма с участници от България и Сърбия, което ще се проведе в периода 2-4 юли 2021 г в гр. Кюстендил. Събитието ще се осъществи в рамките на 3 (три) дни и ще включва 2 части:
1. Дискусионна част на 02.07.2021 г. с начален час 14,00 часа, която ще отбележи заключителните етапи на проекта и ще има за цел да представи неговите основни постижения, както и да предостави основа за дискусии относно електронното обучение като ресурс и иновативна практика за развитието на човешките ресурси в туристическия сектор в трансграничния регион;
2. Туристически и кулинарен обмен в рамките на 2-ри и 3-ти ден на 03-04.07.2021 г. По време на част 2 ще бъдат представени образователни институции от граничния регион (особено с туристически профил), организации за обучение и ПОО, МСП и туристически агенции, работещи в или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион и ще бъде организирана демонстрация на местна традиционна кухня. За целта в рамките на проекта са осигурени 11 изложбени шатри с обща площ от 108 м2.
Очаква се събитието да насърчи обмена на опит и сътрудничеството между заинтересованите страни, работещи в областта на туризма, както и да стимулира популяризирането на общите традиции в трансграничния регион.
В тази връзка каним Вас и/или Ваши служители да вземете участие в дискусионна част на събитието по проекта.
Също така като представители на фирми, организации и институции, работещи в или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион отправяме покана към Вас да се включите в частта за туристически и кулинарен обмен в рамките на 2-ри и 3-ти ден като изложители, които да представят своята дейност. За целта са осигурени 10 оборудвани шатри с размери 3 х 3 м. и една шатра с размери 3 х 6 м.
ПОКАНА:


Покана за участие в съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма на тема „ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“

Покана за участие в съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма на тема „ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“

     Kаним Вас и/или Ваши служители да вземете участие в обучението, което ще се проведе на 18-19 юни 2021 г. в парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19 съгласно приложената Проекто-програма на събитието.
     Форматът на обучението е присъствен при спазване на актуални протоколи и мерки за защита от COVID-19. Разходите за храна и кафе-паузи на участниците се поемат изцяло от проекта. Организаторите осигуряват на всеки участник и пакет материали по темата.
За контакт и потвърждение за участие: Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефон 078 55 13 70, 0886 533 143, 0886 533 414 и/или на място в офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
     Повече информация за проекта може да намерите на официалната интернет страница на проекта: https://etourism-bgrs.com/
Като Ви благодарим предварително за Вашето участие, ще се радваме да бъдем Ваши домакини.
Приложение:
1. Програма на обучението.


С уважение,
ВАНЬО КОСТАДИНОВ
Председател на КТПП

Read more

Платформата за електронно обучение в областта на туризма

Платформата за електронно обучение в областта на туризма

E-learning platform in Tourism sector

Партньорите по проект CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия - Кюстендилска търговско-промишлена палата и  Сдружение Прави корак, Сърбия имат удоволствието да представят на Вашето внимание разработената в рамките на проекта Платформата за електронно обучение, която  е предназначена за развитие на туристическия потенциал на българо-сръбския трансграничен регион. Това е уеб-базирана платформа, която интегрира, показва и представя всички елементи на проекта, дейности и събития, постигнати резултати и създадени документи.

https://etourism-bgrs.com/

Сегментите, предназначени за тези, които се интересуват от обучение и разширяване на знанията и уменията в туризма, са курсове (E-Learning), библиотека с рецепти (E-Cooking Library) и библиотека с напитки (E-Beverage Library). Библиотеките представят традиционни ястия и напитки от граничния регион между България и Сърбия, които са както общи, така и специфични. Съответно всички 5 модулни курса са подготвени за самостоятелно обучение и завършват с тест за самооценка, където всеки може да провери нивото на усвоените знания от преминатия онлайн курс.

Тук може да намерите Ръководство за използване на платформата за електронно обучение:

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“

Проект CB007.2.13.085

„Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

От края на месец април 2020 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия има удоволствието да изпълнява проект „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ с номер , CB007.2.13.085  съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Проектът е с продължителност 15 месеца.

Общата цел на проекта е да насърчи повишаването на културата на обучение в трансграничния регион чрез установяване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма. Постигането на тази цел ще бъде реализирано чрез осъществяването на различни дейности като изграждане на капацитет на човешките ресурси, засилване на сътрудничеството и насърчаване на иновациите и ИКТ като нов начин за електронно обучение в областта на туризма.

Основните дейности по проекта са:

1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион

2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма

3. Проектиране и разработване на платформа за електронно обучение по туризъм

4. Е-готварска библиотека част от платформата "Е-обучение по туризъм"

5. "Електронна библиотека за напитки", част от платформата "Туризъм Е-обучение"

6. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм

7. Съвместно обучение за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм"

8. Съвместно обучение за човешките ресурси "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион"

9. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики


Основни очаквани резултати:

  1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
  2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки;
  3. Организирани 2 демонстрационни дни;
  4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
  5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики

Целеви групи по проекта:

1) МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);

2) туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;

3) организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;

4) Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Вижте повече тук.

ikeutstr logo 2

ikeutstr logo 1

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ

CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
Информираме Ви, че поради технически причини се налага актуализация на интернет адреса на официалния уеб сайт на проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС», съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония .
Информацията за изпълнението на проекта може да бъде намерена на актуалния уеб адрес:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
На сайта може да намерите, както подробна информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, така и триезична електронна версия на разработените по проекта Наръчници за обучение на обучители „Да спасим планетата“ за ученици от 11 до 14 години и „Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес“ за ученици от 15 до 18 години, както и всички презентационни материали, представени по време на проведения по проекта Форум с участието на широк кръг заинтересовани страни, които обмениха опит и ноу-хау по отношение на това как можем да използваме отпадъците като ресурс, който носи икономически ползи за нас и да го превърнем в бизнес в това число и чрез споделяне на добри практики от двете страни на границата.
Като се извиняваме за създаденото неудобство, оставаме с уважение,
Екипът на КТПП

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ

АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ
CB006.1.11.105 « Да се спаси планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС »
ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ И ПАРТНЕРИ,
Би сакале да ве известиме дека од технички причини неопходно е да се ажурира веб адресата на официјалната веб страница на проектот CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС», кофинансиран од Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу ИНТЕРРЕГ-ИПП Бугарија-Македонија.
Информации за имплементација на проектот може да се најдат на тековната веб адреса:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
На сајтот може да најдете, како детални информации за целите, активностите и резултатите од проектот, така и тријазична електронска верзија на развиени за проектот Прирачници за обука на обучувачи "Да ја спасиме планетата" за ученици од 11 до 14 години и "Можно ли е отпадот да се претвори во бизнис" за ученици од 15 до 18 години, како и сите презентациски материјали, претставени за време на одржаниот во рамки на проектот Форум со учество широк круг заинтересирани страни кои разменија искуства и ноу-хау во однос на тоа како можеме да го користиме oтпадот како ресурс кој носи економски придобивки за нас и да го претвориме во бизнис вклучително и преку споделување на добри практики од двете страни на границата.
Се извинуваме за создадените непријатности, остануваме со почит,
Тимот на КТПП

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT

UPDATED WEB SITE UNDER PROJECT
CB006.1.11.105 «Save the Planet, Save the Future - Save Us»
Dear Colleagues and Partners,
We would like to inform you that due to technical reasons, the web site address of the project CB006.1.11.105, co-financed by the European Union through INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Program Bulgaria-Macedonia, should be updated.
Information on project implementation can be found at the current web address:
http://www.save-u-s.eu/index.php/bg/
On the site you can find detailed information about the objectives, activities and results of the project, as well as a trilingual electronic version of the developed under the project "Save the Planet" Training of trainers manuals for students from 11 to 14 years of age and Training of trainers manuals "Can the Waste become business " for students aged 15 to 18. You can find all the presentation materials that have been shown during the project Forum with the participation of a wide range of stakeholders who exchanged experience and know-how on how we can use waste as a resource that brings economic benefits to us and how to turn that waste into business, including the sharing of good practices on both sides of the border.
As we apologize for any inconvenience caused, we remain,
Sincerely yours,
The Chamber of commerce and industry of Kyustendil (CCIK) team

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“

22.04.2019 г. - Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“ в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125  „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Запознайте се с тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“:

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“

20.12.2018 г. - Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление в рамките на реализацията на Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте документацията в прикачения файл: Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организация и провеждане на специализирани обучения на тема: Планиране на дейността и управление.

Вижте повече

Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!

Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!

Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

От месец юни 2018 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За повече информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; тел. 078 55 13 70 и GSM 0886 533 143

Актуални новини по проекта може да намерите и на Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/entrepreneursspirit

Вижте повече

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Проектът има за цел: Опазване на околната среда и устойчиво използаване на общите природни ресурси в трансграничния регион.
Водещ партньор Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония
Проектни партньори Кюстендилска търговско-промишлена палата, Кюстендил
Приоритетна ос Околна среда
Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използаване на общите природни ресурси в трансграничния регион
Продължителност 12 месеца.

Read more

„Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

„Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

От края на 2015 година Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) има удоволствието и честта да участва в проект „Еко-ресторантьор – Въвеждане на сертификация „еко-ресторанти“ на европейско равнище: с цел качествени местни работни места, валоризация на местното наследство, здравословно и отговорно хранене и намаляване емисиите на CO2“. В проекта вземат участие партньори от общо 5 държави: Белгия (AID Coordination, Croc’Espace, L’E.F.T Le Perron de l’Ilon, L’AID Hainaut Centre, Notre Maison—Charleroi, CIEP de Liиge), Италия (Scuola Centrale Formazione), Полша (Barka Foundation), Румъния (GIE) и България.

Read more

Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата

Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Проект 2007CB161PO006-2011-2-179 ЗЕЛЕНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА – ИНВЕСТИЦИЯ В ПРИРОДА се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.
www.greencrossborderarea.com
Проектът се реализира за периода от 24 месеца ( март 2013 - март 2015 ) Водещ партньор е Община Кюстендил Република България , а други партньори са Община Сурдулица, Република Сърбия и Кюстендилска търговско – промишлена палата, Република България

Read more

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Обща цел: Създаване на стабилна среда за дългосрочно развитие на женското предприемачество в трансгранчния регион
Специфични цели:
1. Идентифициране на съществуващите условия по отношение на женското предприемачество в трансгранчния регион 2. Укрепване на местния капацитет за подпомагане на жени-предприемачи 3. Установяване на връзки и контакти между жени –предприемачи от трансграничния регион 4. Подобряване на бизнес и предприемачските умения на жените-предприемачи чрез насърчаване на услуги за укрепване и усесняване ръководенето на бизнес 5. Повишаване ролята на жените предприемачи като двигатели на местно икономическо развитие.
www.project-wesee.org

Read more

Балкански бизнес център

Балкански бизнес център

ЦЕЛИ:
- Да подпомага, насърчава и стимулира местната и трансграничната бизнес мрежа за устойчива икономика и развитието на предприемачеството, - да способства чрез подкрепа за създаване на нови и по-добри условия за бизнес, свързани с покриване на определени Европейски стандарти и изисквания. - Да допринесе за разкриване и развитие на успешни малки и средни предприятия. - Да работи за изграждането на партньорства между местни власти, неправителствени организации и бизнеса.
. Балканският Бизнес Център разполага с:
3 зали за обучения – многофункционални зали с капацитет 10, 13 и 15 места; Конферентна зала 1 – с капацитет 55 места, с възможност за провеждане на конференции, семинари, форуми, презентации и други; Конферентна зала 2 – с капацитет 25 места.

Read more

Виртуален бизнес инкубатор

Виртуален бизнес инкубатор

Виртуялен бизнес инкубатор по програма АУТП.
ВИРТУАЛЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕСИНИЦИАТИВИ към КТПП

изграден по Програма АУПТ - Проект 807034090771
Предлага информационно-консултантски услуги на стартиращи и съществуващи предприемачи.
ВСИЧКИ КОНСУЛТАЦИИ СА БЕЗПЛАТНИ ДО 30.06.2008 г. ЗА БЕНЕФИЦИНЕТИТЕ ПО ПРОЕКТ 807034090771.

Read more

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

Покана и Програма за Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“, което ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6 можете да изтеглите от тук:

Read more

This is a hidden article.