Skip to main content

Политика на поверителност

Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” зачита неприкосновеността на личния живот на членовете и клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. За сдружението защитата на личните данни е от първостепенно значение. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, в отговор на стремежа ни за максимална прозрачност по отношение на личната информация, която обработваме, целите за които я използваме и правата на клиентите ни като субекти на лични данни.Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на нашия уебсайт: https://www.cci-kn.org/index.php/bg/

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ?

Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” с ЕИК 109080988  и със седалище и адрес на управление в гр. Кюстендил, ул.Бузлуджа № 99, обработва личните данни като администратор на лични данни, съгласно настоящата политика за поверителност.
Какво представляват личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
Личните данни са информация, която пряко или косвено идентифицира субекта като физическо лице. Прието е широко определение, като косвено означава комбинация от информация, която води до идентифициране на лицето. Сдружение “ Кюстендилска търговско-промишлена палата ” не събира и не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработва генетични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА СДРУЖЕНИЕТО?

Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на дейността си, осъществяване на контакт с Вас и за предоставяне на по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.
Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:
Идентификационни данни – три имена;
Данни за контакт – e‐mail, адрес, телефон;
Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител;
Оферти, изпълнение на услуги, поръчки и договори – име, телефон, електронна поща, адрес.
Контактна форма в уебсайтовете ни – име, фамилия, електронна поща.
Уеб флагове - това са електронни изображения, които събират ограничена информация, не носят никакви лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на дадена кампания.
Линкове- нашия сайт могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” обработва лични данни единствено за следните цели:
А) Обслужване на запитвания за оферти и договори за предоставянето от сдружението на услуги или за услуги за нуждите на сдружението, както и отношенията, които възникват по този повод; Предоставяне на персонализирано обслужване.
В тези случаи данните се обработват за целите за сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по сделката.
Б) Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини свързани с нашата дейност.
В тези случаи данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което може да оттеглите по всяко време  чрез e‐mail с текст „Отпиши“, изпратен на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В) Могат да бъдат употребявани за статистически цели на Сдружението, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сдружение “ Кюстендилска търговско-промишлена палата” обработва и съхранява личните данни за лицата чрез електронни средства както и/или чрез поддържане на хартиен носител.
Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” поддържа бази данни с лични данни на лицата в различни софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на регламента за защита на личните данни с цел предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване.
Личните данни в електронна форма се съхраняват на собствени сървъри на територията на Република България и на облачни системи на надеждни доставчици.
Сървърите са с ограничен достъп и са разположени в охраняеми обекти на територията на Европейския съюз. Те подлежат на текуща проверка и са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.
Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители на Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.
При определени случаи може да възникне задължение за предоставяне на информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.
Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Срок за съхраняване на личните данни
Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” съхранява личните Ви данни за срока, според действащите нормативни изисквания. Унищожават се личните Ви данни, след изпълнение на целите, за които са били събрани, ако липсва нормативно изискване за определен срок за съхранение.

ПРАВА НА ЛИЦЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Според действащия регламент, Вие имате следните права за осигуряване на защита на своите лични данни:

ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да получите потвърждение от Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” дали личните Ви данни се обработват от дружеството. Това включва правото на достъп до личните данни, както и правото да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерно повтарящи се запитвания). Вие имате право да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да коригирате или да поискате Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”  да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ /ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН/

Вие имате право да поискате от Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”  изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания:
‐ Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
‐ Лицето възрази срещу обработването;
‐ Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
‐ Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.
‐ Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”  може да откаже да изтрие личните данни на лицето ако обработването им е необходимо за:
‐ За упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
‐ За спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес;
‐ По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;
‐ За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Вие имате право да изискате от Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”  да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
‐ При оспорване на точността на личните данни, предоставени от лицето и обработвани от Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”. Ограничението е за определен срок, който да ни позволи да проверим точността на предоставените лични данни;
‐ При неправомерно обработване, но желанието на лицето е личните данни да не бъдат изтрити, а да се ограничи използването им;
‐ Когато Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
‐ Когато Лицето е възразило срещу обработването на личните му данни и очаква Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” да провери дали законните основания на Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата” за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на лицето.
При ограничение на обработването на лични Ви данни от Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлена палата”, Вие ще бъдете предварително информирани. Преди да отменим настъпило ограничение също ще бъдете предварително информирани. Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

При поискване от Ваша страна ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо, и е налице изричното условие обработването да е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. По този начин копие от Вашите лични данни, могат да бъдат директно прехвърлени от нас на друг, посочен от Вас, администратор.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, ако обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В КТПП, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Кюстендилска търговско - промишлена палата

Адрес: 2500 Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ 99

Телефон за контакт  078 551370

Електронен адрес за кореспонденция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: https://www.cci-kn.org/index.php/bg/