Skip to main content

project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА

banner ct bg mk

Резиме на проектот

Наслов на проектот ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА


Водечки партнер Ќустендил комора за трговија и индустрија, Бугарија

Проектни партнери Фондација за развој на мали и средни претпријатија, Куманово, Македонија

Приоритетна оска Туризам

Специфична цел 2.3 Промовирање на соработката меѓу регионалните учесници во областа на одржливиот туризам

Времетраење 15

Вкупен буџет (во евра) 94368,6
Дејности по проектот "A 1 Развивање на прекугранична стратегија за туристичка средина која придонесува за културното наследство, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил A 2 Создавање на план за комуникација за промовирање на заедничката туристичка интерпретација и користење на културното наследство, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
A3 Информативен форум и дискусија "" Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион - предизвици и можности "" во Македонија, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
А4 Семинар """" Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис """" во Бугарија, Одговорен партнер ПП1, место Ќустендил A5 Привлекување на локалните власти во зајакнувањето на туристичката индустрија, одговорен партнер ПП2, место Ќустендил и Североисточен регион - Признавање и ангажираност од државните и локалните власти за подобрување на средината за развој на туризам кој што придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион преку средби лице во лице. A6 Пилот активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил и Североисточен регион - Тематска вечер на бугарската култура во Македонија и македонска културна тематска вечер во Бугарија. A7 Алтернативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион, одговорен партнер ПП2, место Ќустендил и Североисточен регион - ќе се создаваат телевизиски спотови, со цел да го претстават заедничкото културно наследство што го нуди прекуграничниот регион.
A8 Иновативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил и Североисточен регион - Развој на виртуелни тури во 10 одделни културни објекти во прекуграничниот регион. A9 Прекугранична конференција во Бугарија, одговорно партнер ПП1, место Ќустендил

Резултати од проектот "1. Развиена прекугранична стратегија за туристичка средина која придонесува за културното наследство;
2. Создаден план за комуникација за промовирање на заедничката туристичка интерпретација и користење на културното наследство;
3. Организирани 3 прекугранични настани фокусирани на развојот и потенцијалот на туризмот, кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион;
4. Реализирани пилот-активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис - организирани се 2 културни тематски вечери;
5. Развиени алтернативни и иновативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион - 2 телевизиски видеа и виртуелни тури во 10 одделни културни објекти во прекуграничниот регион

Целни групи "Главни целни групи
1. МСП кои работат или се поврзани со туристичката индустрија во целниот прекуграничен регион (хотели и ресторани, итн.);
2. Туристички агенции кои работат во целниот прекуграничен регион;
3. Организации / институции кои ги извршуваат своите активности во врска со развојот на туристичката индустрија и / или зачувувањето и одржливото користење на културното наследство;
4. Локалните власти кои се поврзани со развојот на туристичката индустрија.