Skip to main content

Членство в Кюстендилска ТПП

Кюстендилска търговско-промишлена палата (КТПП) е сдружение на физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на техните стопански интереси.  

Палатата се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Съгласно Устава на Кюстендилска търговско-промишлена палата, членовете в Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти.

Преки членове на Палатата могат да бъдат:

                        1. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;

                        2. фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;

                        3. физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи.

Асоциирани членове могат да бъдат действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър на БТПП.

Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.

Лицата, които желаят да станат членове на Кюстендилска ТПП, подават Заявление до Управителния съвет, придружен с регистрационна форма.

Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство и/или на преференциални цени нейните услуги, да участват и/или да инициират организирането и провеждането на мероприятия и дискусии по теми, засягащи стопанските им интереси, да получават информация за дейността на КТПП, да посочват при необходимост членуването си в Палатата и др.

За да станете член на Кюстендилска ТПП е необходимо да подадете заявление по образец:

Актуален регистър на членовете на Кюстендилска ТПП.