Skip to main content

Заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил - Приоритет 3 Инфраструктура

rila motorway 3На заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил бе обсъден Приоритет 3 Изграждане на инфраструктура – вътрешна и външна, като Палатата направи следните предложения:

3.1. Организиране на работни срещи с представители на държавната администрация /МРРБ, Министерство на транспорта и АПИ/ с цел осигуряване на териториалната свързаност на Кюстендил със София, други общини от района и съседните държави. Целта е да се получи информация за етап на изпълнение и срокове за пускане в експлоатация на Коридор № 8 и магистрала Рила. Срещи с депутати от региона, кметове на общини, през които преминават тези транспортни връзки /Дупница, Самоков, Ихтиман и др./. Провеждане на периодични срещи с горните институции за проследяване на поетите ангажименти.

3.2. Водоснабдяване и канализация - язовир „Кюстендил“ и инвестиции във ВиК мрежа. Провеждане на работни срещи с ресорните институции – МРРБ, ВиК Кюстендил, Асоциацията на ВиК дружествата, оперираща в Кюстендилска област и др.

3.3. Улична мрежа и парково пространство на територията на града – обсъждане, разработване и приемане от Община Кюстендил на цялостна визия за развитие на парковото пространство в широка градска част - Гаров площад, река Банщица, Център, Пазара, Лесопарк Хисарлъка.

След проведена дискусия бе взето решение да се предприемат действия по т. 3.1, като се изготви официално писмо от името на Обществения съвет до Агенция „Пътна инфраструктура“ за организиране на работна среща за обсъждане на поставените въпроси по приоритета.

Своевременно ще Ви информираме за резултатите от работата на Съвета.

Заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил - акцент Приоритет 1 Туризъм, балнеология и история

417585695 122105378480245800 4033995069562544765 nНа 05.03.2024 г. се състоя заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил при следния Дневен ред:

1. Обсъждане на конкретни предложения по приоритет "Туризъм, балнеология и история".

2. Възможности за наемане на работна ръка от Босилеград, Република Сърбия.

3. Разни.    

По т.1 от дневния ред г-н Ваньо Костадинов, председател на КТПП,  направи следните конкретни предложения:

- Да се подобри рекламата на Кюстендил и региона като туристическа и спа дестинация.

- Да се предприемат действия за улеснен достъп за ползване на минералната вода от хотели и къщи за гости.

- Да се проведе работна среща с експерти, имащи опит и експертиза в развитието на туризма.

- Да се акцентира в опита на обучения на кадри за туризъм, спа и балнеология - средно образование, висшето образовани и  курсове за квалификация и др.

- Да се предприемат действия за обмяната на опит със сродни общини от България и чужбина.

- Да се изготви официално запитване за състоянието и бъдещото развитие на почивната станция на БДЖ  и Специализираната болница за рехабилитация в Кюстендил.

- Да се изготви комплексен туристически продукт на Кюстендил и региона.

По т. 2 от дневния ред бяха обсъдени възможностите за наемане на работници от гр. Босилеград, Република Сърбия, като присъстващият на заседанието представител от гр. Босилеград пое ангажимент да изготви списък на желаещи да работят в Кюстендил, включващ и техния професионален опит и квалификация.

По т. 3 от дневния ред г-жа Любомира Велинова, управител на Областен информационен център - Кюстендил, запозна присъстващите с предстоящата програма "Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите", която ще стартира в края на м. март 2024 г.

След дискусия по тези и други въпроси и поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Създаден е Обществен съвет за местно икономическо развитие в Кюстендил

biznes 1През месец януари 2024 година бе създаден Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил
Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на първото заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил. Той е създаден съгласно подписано партньорско споразумение между Община Кюстендил и Кюстендилска търговско-промишлена палата.

biznes 2На заседанието присъстваха председателят на Общински съвет Димитър Велинов, заместник- кметовете Николай Дочев и Кристиян Иванчов, областният управител инж. Александър Пандурски, зам.- областният управител Мария Зарева, представители на Кюстендилска търговско промишлена палата, Сдружение по туризъм, ТД "Осогово“, Регионална занаятчийска камара, Строителна камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и представител на Гражданска квота.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства присъстващите и благодари за инициативата на КТПП, която стои в основата за създаването на Обществения съвет.

Общественият съвет за местно икономическо развитие е консултативен орган, който има за цел да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, предприемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси в Община Кюстендил. Съветът обединява усилията на администрацията, бизнеса и местната общност за ефективно управление на местното икономическо развитие. Той ще служи като постоянна форма на диалог между местната власт, бизнеса и местната общност.

biznes 3Съветът създава възможност за активно участие на местната общност и бизнеса при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж, чрез повишаване информираността за участие в местното самоуправление и осигуряване на възможности за реализация на партньорства;

"Благодаря Ви , че приехте поканата ни. Съветът е помощен консултативен орган, той обсъжда и дава предложения, препоръки и становища за развитието на Община Кюстендил. На заседанията ще бъдат канени и експерти от различни области, за да може да се създаде работеща програма“, заяви председателят на КТПП Ваньо Костадинов.

"Сега е моментът да обединим усилията си. Истината е, че успехът на Кюстендил като община, като град би могъл в пълна степен да се постигне чрез ползотворно сътрудничество. Именно с тази цел ние предложихме на община Кюстендил да създадем този Обществен съвет и благодарим, че те се отзоваха и сключихме споразумение за партньорство“, каза главният секретар на Кюстендилската Търговско промишлена палата Йордан Беловодски.

Новини от Обществения съвет за местно икономическо развитие в Кюстендил