Skip to main content

„Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

От края на 2015 година Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) има удоволствието и честта да участва в проект „Еко-ресторантьор – Въвеждане на сертификация „еко-ресторанти“ на европейско равнище: с цел качествени местни работни места, валоризация на местното наследство, здравословно и отговорно хранене и намаляване емисиите на CO2“.

В проекта вземат участие партньори от общо 5 държави: Белгия (AID Coordination, Croc’Espace, L’E.F.T Le Perron de l’Ilon, L’AID Hainaut Centre, Notre Maison—Charleroi, CIEP de Liиge), Италия (Scuola Centrale Formazione), Полша (Barka Foundation), Румъния (GIE) и България.

Задачата на проекта е да отговори на нуждите по отношение на изискваните умения за бързо развиващия се сектор на устойчиво произведената храна, визирайки органичното и местното производство. Задачата му е да свърже чрез най-точните инструменти на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) уменията, приложими на пазара на труда.

Проектът има за цел да разработи сертификат за „еко-ресторантьор" на европейско равнище с цел:

  • Да подпомогне структурирането на обучителния процес;
  • Да улесни достъпа до уязвимите социални групи (чрез разработване на образователни инструменти и материали, като се отчитат ключовите компетенции);
  • Да разпространи добри практики по отношение на навиците, свързани с храната.

За да се отговори адекватно на нуждите и изискванията на пазара, са заложени за разработка в контакт с икономически заинтересованите страни три интелектуални резултата:

  • Профил на компетенциите за устойчиво ресторантьорство;
  • Стандарт и модули за обучение;
  • Система за оценка на компетенциите.

Чрез участието си в проекта КТПП се стреми да допринесе за създаване на по-привлекателни умения за пазара на труда, осигуряване на възможност за генериране на работни места за нискоквалифицирани лица, повишаване на осъзнатостта за качеството на храната за здравето и

за влиянието на поведението спрямо храната върху околната среда, както и за валоризация на местното културно наследство и традициите.

Повече за проекта можете да прочете на фейсбук страницата Eco_Restaurateur: Sustainable HORECA.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от автора и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в нея.