project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Развитие на туризъм, благоприятстващ опазването на културното наследство в трансграничен регион България-Македония

Кюстендилска търговско-промишлена палата  в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

 

В резултат от две от основните дейности по проекта бяха разработени два базови стратегически документа, имащи за цел да се определи същността, характеристиките и важността на културното наследство в целевия трансграничен регион и да се промотират начините за съвместно му тълкуване и използване.

В рамките на проекта бе разработена Трансгранична стратегия за създаване на среда за развитие на туризъм, подпомагащ опазването на културното наследство, чийто обхват е  трансграничният регион, включващ административната Област Кюстендил от българска страна и Североизточният планов район от северно-македонска страна. Стратегията е насочена към разкриване на особеностите и предпоставките за туризъм, базиран на културното наследство на региона, проучване на възможностите за развитие на този туризъм, както и степента на ползване на обектите на наследството. В този смисъл тя  идентифицира нови модели на реалистични, приложими и щадящи наследството дейности в туристическия сектор. Също така стратегията дефинира мерки за съвместна туристическа интерпретация и ползване на наследството за целите на туризма.

Основавайки се на стратегията бе разработен и нарочен Комуникационният план, който се фокусира върху сътрудничеството и върху елементите и начините на общо туристическо тълкуване и използване на културното наследство в целевия регион. Документът е разработен в съответствие със спецификата на целевите групи за постигане на баланс между интереси, мнения и очаквания по отношение на културното наследство. Комуникационният план предлага конкретни мерки / дейности, които ще позволят главно безпроблемна комуникация между заинтересованите страни, което ще даде възможност за постигане на стратегически цели чрез систематична, последователна и координирана работа в посока налагане на препоръчания интервенционен модел за развитието на културния туризъм в трансграничният регион и прилагането на принципите на тълкуване на наследството във всички нови услуги и продукти, базирани на културата.

Вижте повече на bgpolitika ok1

Радио БУМ - ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА

“A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA” Ref: CB006.2.23.044

Проект: ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА (CB006.2.23.044)

Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006

Договор бр.: PD-02-29-165 / 12.07.2019 година

Фондација за развој на мали и средни претпријатија е во фаза на имплементација на ЕУ проект (меѓуграничен проект) со договор бр. PD-02-29-165 од 12.07.2019 год. и име на проектот “ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА” (No CB006.2.23.044) – “A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA”, финансиран од програмата Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006.
Проектот се имплементира од страна на Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во партнерство со Трговската комора на Ќустендил.

http://radiobum.com.mk/turizamkojpridonesuvazakulturnonasledstvo/

Първа работна среща

 

На 30.09-01.10. 2019 г. се проведе първа работна среща по проекта в  Кюстендил,

на която присъстваха проектните екипи от двете страни.

 

na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006