Skip to main content

ПОКАНА за участие в КРЪГЛА МАСА по Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01

logo napred

ПОКАНА
за участие в КРЪГЛА МАСА на тема
ОБСЪЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИТЕ
БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОД. ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ
ЗАЕТОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА


Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в кръгла маса по проект BG05SFOP001-2.009-0099 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие” в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени разработените по проекта методики за ефективното включване в заетост и обучение на неактивните безработни младежи до 29 год. възраст и за продължително безработните лица посредством механизми като:
-  Търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор;
-  Използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда;
-  Устойчиво партньорство с администрацията на общинско и регионално равнище за апробирането и практическото прилагане на разработените в резултат от изпълнението на проекта методики.
В рамките на кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от направено проучване за състоянието и перспективите пред младежите в България, които не работят, не учат и не се обучават и продължително безработните лица.
Събитието ще се проведе на 06.11.2019 г. от 15,00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 143; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Предварително благодарим за Вашето активно участие!

Вижте документите за събитието:

 

Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения
сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно
безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект CB006.2.23.044 - ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ - представяне

От месец юли 2019 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект CB006.2.23.044  „ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

Партньори и обхват:

Проектът се реализира от Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово и е фокусиран върху Област Кюстендил в България с нейните 9 общини и Североизточен регион в Македония с неговите 6 общини.

Обща стойност на проекта: 94 368,60 евро.

Основна цел: Проектът има за цел да засили трансграничното сътрудничество и да изгради усещане сред заинтересовани страни, работещи и/или свързани с развитието на туризма от целевия район за ценностите на общото културно наследство като инструмент за развитие на туризма. Концепцията на проекта залага на  приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното наследство, определяйки и насърчавайки нови модели на жизнеспособни и благоприятни за културното наследство дейности в туристическия сектор и разработване на съвместни иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство. Проектът подкрепя туристическия сектор  в процеса по идентифициране, насърчаване и прилагане на нови начини за туристическо тълкуване и използване на наследството, обхващайки цялата верига  - туристи – компании/организации от сектор туризъм - местна общност.

За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 078 55 13 70

ПОКАНА за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ”

sport logo

ПОКАНА

за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата на 09.10.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в дискусиите по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Главната цел на проекта е да допринесе за активизиране участието на структурите на гражданското общество в реализирането на политиките за интеграция на ромите и на мигрантите, и да засили партньорството с администрацията, което ще е предпоставка за открито и отговорно управление на процесите на приобщаване на уязвимите групи чрез спорта. В изпълнение на тази цел, въз основа на национално проучване сред гражданското общество, бизнеса, спортни клубове и други институции, беше изготвен анализ за пречките и предизвикателствата пред интегрирането на уязимите мултикултурни общности /с фокус върху ромите/ и нагласите на обществото и бизнеса за интегрирането им чрез спорта от друга.
Целта на този дискусионен форум е да бъдат обсъдени подготвените препоръки и механизъм за ефективното използване на спорта като инструмент за успешното реализиране на политиките за интегриране на ромите и мигрантите в българското общество.
Дискусиите ще се проведат на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168 ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 414 Анна Александрова - организатор; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Поканата и документите можете да изтеглите от тук:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за
Реализиране на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта“, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Трансграничен проект Зелена трансгранична зона – инвестиция в природа и среща 25-26.01.2018 г.

На 25-26 януари 2018 г. в Информационен център за опазване на природата „Власина”, Власински рид, Сърбия се проведе работна среща между партньорите по трансграничен проект "Зелена трансгранична зона – инвестиция в природа".

sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018
sresta 25-26 01 2018

Научете повече за проведената среща тук:

Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи изпълнението на трансграничен проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»

cci save us

save us news f 6На 17.01.2018 г. приключва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС» по ДБФП № РД-02-29-223/17.10.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Проектът бе с продължителност 15 месеца и се изпълняваше в партньорство от Кюстендилска търговско-промишлена палата и Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония.

Проектът е с екологична насоченост и имаше за цел да достигне до учители в начални училища и гимназии и младежи от 11 до 18-годишна възраст, ученици в общините Кюстендил, България и Пробишип и Старо Нагоричане, Македония като повиши знанията им в областта на опазване на околната среда , да ги запознае с реални проблеми на замърсяването на околната среда, да ги подготви да се изправят пред тях и да им даде възможност да се запознаят по-добре с икономическите ползи от рециклирането на отпадъците и как отпадъците могат да се превърнат в бизнес.

В рамките на проекта бяха реализирани следните основни дейности:

1. Разработване на Наръчници за обучение на обучители на следните теми:

- Да спасим планетата, насочен към последващо обучение на ученици от 11 до 14 години
- Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес, насочен към последващо обучение на ученици от 15 до 18 години.
Наръчниците бяха преведени на македонски и български език и отпечатани за целите последващите дейности по проекта.

2. Подготовка и реализиране на обучения за обучители, като в рамките на проекта КТПП организира и проведе двудневно обучение на обучители на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес на 8-9 декември 2017 г., в което взеха участие 40 учители от целевите общини, преподаващи на ученици от 11-18 години. В рамките на обучението бяха дадени насоки на учителите за работа със специално разработения за целите на проекта Наръчник за обучение на обучители, включващ четири подтеми:

1. Замърсяване на почвите, водата и въздуха; какви видове замърсяване съществуват и как могат да бъдат предотвратени и премахнати?
2. Отпадъците като ресурс и разбирането, че погребването на този ресурс в земята е недалновидно решение.
3. Може ли отпадъците да се превърнат в бизнес?
4. Възможно ли е преминаването към общество с почти нулеви отпадъци и как може да се постигне?

3. Реализиране пилотни класове от двете страни на границата, имащи за цел да покажат нивото на екологична култура на учениците по разглежданите теми. За целта бе проведено количествено изследване след учащи от целевите общини по проекта и резултатите от изследването са изведени в Доклад.

4. Организиране и провеждане на Форум на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес - заключителна фаза на проекта имаше за цел да срещне по-широк кръг заинтересовани страни в рамките на двудневен Форум на тема „Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес?”, който се проведе на 12-13 януари 2018 г. в прак-хотел Кюстендил. В рамките на форума участиниците –представители на училища, държанти и местни власти, научни институции, бизнес организации и представители на бизнеса имаха възможност да обменят опит и ноу-хау по отношение на това как можем да използваме отпадъците като ресурс, който носи икономически ползи за нас и да го превърнем в бизнес в това число и чрез споделяне на добри практики от двете страни на границата.

Основният резултат от реализацията на проекта се изразява във повишената информираност сред младите хора по посочените теми, споделянето на посланията с други млади хора с цел променяне на света към по-добро бъдеще, изпозвайки икономическите предимства на рециклирането на отпадъците и възможностите за превръщането им в бизнес.

В резултат от реализацията на проекта бе изведен единодушно извода, че с оглед на задълбочаващите се проблеми със замърсяване на околната среда не само на местно и регионално ниво, но и в глобален план, подобен род проекти, водещи до повишаване на екологичната култура на подрастващите, които са бъдещето ни дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.

 

save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f

Повече за проекта можете да прочете на интернет страница http://www.save-us.eu/index.php/bg/