Skip to main content

Запознайте се с последните новини от Кюстендилска ТПП, Кюстендилски регион и др.

Създаден е Обществен съвет за местно икономическо развитие в Кюстендил

biznes 1Пез месец януари 2024 година бе създаден Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил
Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на първото заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил. Той е създаден съгласно подписано партньорско споразумение между Община Кюстендил и Кюстендилска търговско-промишлена палата.

biznes 2На заседанието присъстваха председателят на Общински съвет Димитър Велинов, заместник- кметовете Николай Дочев и Кристиян Иванчов, областният управител инж. Александър Пандурски, зам.- областният управител Мария Зарева, представители на Кюстендилска търговско промишлена палата, Сдружение по туризъм, ТД "Осогово“, Регионална занаятчийска камара, Строителна камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и представител на Гражданска квота.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства присъстващите и благодари за инициативата на КТПП, която стои в основата за създаването на Обществения съвет.

Общественият съвет за местно икономическо развитие е консултативен орган, който има за цел да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, предприемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси в Община Кюстендил. Съветът обединява усилията на администрацията, бизнеса и местната общност за ефективно управление на местното икономическо развитие. Той ще служи като постоянна форма на диалог между местната власт, бизнеса и местната общност.

biznes 3Съветът създава възможност за активно участие на местната общност и бизнеса при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж, чрез повишаване информираността за участие в местното самоуправление и осигуряване на възможности за реализация на партньорства;

"Благодаря Ви , че приехте поканата ни. Съветът е помощен консултативен орган, той обсъжда и дава предложения, препоръки и становища за развитието на Община Кюстендил. На заседанията ще бъдат канени и експерти от различни области, за да може да се създаде работеща програма“, заяви председателят на КТПП Ваньо Костадинов.

"Сега е моментът да обединим усилията си. Истината е, че успехът на Кюстендил като община, като град би могъл в пълна степен да се постигне чрез ползотворно сътрудничество. Именно с тази цел ние предложихме на община Кюстендил да създадем този Обществен съвет и благодарим, че те се отзоваха и сключихме споразумение за партньорство“, каза главният секретар на Кюстендилската Търговско промишлена палата Йордан Беловодски.

Среща-дискусия на тема: "Развитие на Кюстендил и региона - възможности и перспективи през новата година"

 kjustendil1 1Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в инициираната от Кюстендилска ТПП среща-дискусия за развитието на Кюстендил и региона с местния бизнес, областните и общински власти в Кюстендил.

Председателят на КТПП Ваньо Костадинов откри събитието и приветства присъстващите над 80 участници. Той подчерта, че целта на днешната среща е да бъдат чути и обсъдени идеи и перспективи с местната власт за това, което предстои, защото само с активното участие на всички заинтересовани страни може да се постигнат по-добри и работещи решения за бъдещото развитие на Кюстендил и региона.

Срещата продължи с изказване на гл. секретар на КТПП Йордан Беловодски. Накратко той запозна присъстващите с огромния потенциал на града и региона и очерта основните проблеми, които ограничават неговото пълно използване. Акцент бе поставен на 3 основни приоритета за подем на Кюстендил и региона:

Туризъм и балнеология ;
Селско стопанство – овощарство и преработвателна промишленост за селскостопанска продукция;
Създаване на благоприятна бизнес среда за подпомагане на МСП и насърчаване на местни предприемачески инициативи.

Беловодски подчерта, че за реализацията на тези приоритети е необходимо да се инвестира - както в материално техническа база, така и в човешките ресурси. За постигане на тези цели е необходимо да се разработи конкретна краткосрочна програма, адаптирана към настоящите икономически и демографски условия, което ще позволи да се определят приоритетни проекти, за които да се търси финансиране.

kjustendil1 3Срещата продължи с изказване на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който потвърди, че един от основните проблеми пред развитието на общината е слабата й реклама като туристическа дестинация и позиционирането й на националния и международен туристически пазар, като подчерта, че Общината е започнала активна работа в тази посока и изброи няколко актуални и бъдещи инициативи на администрацията за популяризиране на бранд „Кюстендил“, не само на картата на България, но и на световния пазар. Той отправи и апел към председателя на БТПП, като национално представителна организация, за съдействие относно проблема с финансирането на Югозападния регион на планиране по Оперативните програми, решаването на който е жизнено важен за области като Кюстендил, за да могат да бъдат реализирани ключови за развитието на региона инвестиции.

Областният управител Александър Пандурски от своя страна се присъедини към идеята за обединяване на всички заинтересовани страни и изрази готовност Областната администрация активно да помага в процеса по реализиране на местни инициативи за развитието на града. Той обърна внимание на възможността да се взаимстват добри практики от други общини в региона с оглед оползотворяване на потенциала за развитие на балнео, здравен и СПА туризъм.

В своето изказване през присъстващите Цветан Симеонов изказа удовлетворение, че Община Кюстендил, въпреки краткото време от встъпване в длъжност на новото ръководство, е успяла да представи конкретни инвестиционни проекти, които са предложени за включване в Бюджет 2024г. Той постави акцент върху един от основните проблеми пред бизнеса - липсата на квалифицирана работна ръка. Очерта и стъпките, които предприема БТПП в тази посока за подпомагане на бизнеса и представи широката гама от услуги, които Палатата предлага на предприятията, за да бъдат по-конкурентоспособни.

Симеонов подчерта, че в лицето на БТПП и нейните регионални структури местната власт има партньор, на който може да разчита.

Темата за сътрудничеството и партньорството бе развита от Митко Василев - главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Той представи възможностите, които предлага камарата в подкрепа на привличането и реализирането на устойчиви инвестиции в приоритетните сектори за развитие на Община Кюстендил и региона.

Срещата продължи със споделяне и обмен на идеи на чаша хубаво вино, поставяйки основата на един работещ модел за диалог между представителите на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество, от една страна, и местната власт в различните й форми - от друга, за постигане на устойчиво икономическо развитие на Община Кюстендил и региона.

kjustendil1-
kjustendil1-
kjustendil1-
kjustendil1-

Среща с кмета на Кюстендил

1 kustendilbcci logoПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Кюстендилската ТПП Ваньо Костадинов посетиха Община Кюстендил и разговаряха с кмета и зам.-кмета – инж. Огнян Атанасов и Кристиян Иванчов. На срещата присъства и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов.

Симеонов представи ключови показатели от регионалния профил на Област Кюстендил, изготвен от партньора на Палатата – Институт за пазарна икономика.

Обсъден бе плана за развитието на общината и спецификите за развитието на Кюстендил в контекста на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство.

logo knОтбелязано бе, че структурата на общинската икономика не се променя в последните години и е типична за областта и страната. Най-голям дял в БДС има секторът на услугите -53-59%, делът на индустрията е в границите 30 - 35%, а на селското стопанство – 10-11%. Туризмът е важен отрасъл за общината. Легловата база се увеличава и използва все по-интензивно.

Привличаните средства по европейските фондове с натрупване на човек от населението са недостатъчни. В тази посока председателят на БТПП вижда възможности за сътрудничество чрез съдействие за привличане на европейски средства. БТПП има експертен потенциал при разработване на проекти и остава на разположение за оказване на методическа подкрепа при разработване и кандидатстване по проекти с европейско финансиране по различни проекти.

Симеонов изказа удовлетворение, че Община Кюстендил, въпреки краткото време от встъпване в длъжност на новото ръководство, е успяла да представи конкретни инвестиционни проекти, които са предложени за включване в Бюджет 2024г.

В рамките на посещението си в Кюстендил Председателят на БТПП участва и в среща-дискусия на тема: "Развитие на Кюстендил и региона - възможности и перспективи през новата година".

Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил

rezultatiКюстендилската търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В ход е изпълнението на една от основните дейности по проекта – извършване на Сравнителен анализ на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил.

rezuktati 2Основата на анализа е проведеното през периода 25.10.2022-31.01.2023 г. анкетно проучване относно съществуващите механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики от страна на местната власт в посочените три сфери.

Целта на проучването бе набиране на информация от заинтересованите страни – бизнес, граждани и НПО относно това доколко при планиране и прилагане на местните политики в община Кюстендил по отношение на инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността се прилагат подходящи подходи, които да отчитат мнението на различните заинтересовани страни.

В тази връзка бяха изследвани и възможностите за отчитане мнението на представители на всички заинтересовани страни в решаване на даден, конкретен въпрос, както и до каква степен се създават условия за взаимно познаване на нуждите и проблемите, засягащи обществеността, бизнеса и местната власт.

rezultati 1Друг разрез на изследването беше насочен към усилията, които се полагат от страна на местната власт за приобщаване на гражданите, бизнеса и нестопанските структури в процесите на идентифициране, прилагане и наблюдение на политики на местно ниво, с оглед използване на техния потенциал и ресурс, в това число и какви начини за тяхното мотивиране се ползват за да бъдат привлечени за участие в процеса на планиране и прилагане на местни политики.

Повече за резултатите от проведеното анкетиране може да намерите тук

Изложение за туристически и кулинарен обмен в трансграничен регион Кюстендил-Ниш се проведе в гр. Кюстендил

В периода 02-04 юли 2021 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата съвместно със Сдружение „Прави корак“, Ниш, Сърбия отбелязаха заключителната фаза от изпълнението на проект „CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия с финално събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма.

Вижте цялата новина:

 

Снимки пт събитието:

-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-