• Home
  • Новини
  • Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи изпълнението на трансграничен проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»

Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи изпълнението на трансграничен проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»

cci save us

save us news f 6На 17.01.2018 г. приключва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС» по ДБФП № РД-02-29-223/17.10.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Проектът бе с продължителност 15 месеца и се изпълняваше в партньорство от Кюстендилска търговско-промишлена палата и Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония.

Проектът е с екологична насоченост и имаше за цел да достигне до учители в начални училища и гимназии и младежи от 11 до 18-годишна възраст, ученици в общините Кюстендил, България и Пробишип и Старо Нагоричане, Македония като повиши знанията им в областта на опазване на околната среда , да ги запознае с реални проблеми на замърсяването на околната среда, да ги подготви да се изправят пред тях и да им даде възможност да се запознаят по-добре с икономическите ползи от рециклирането на отпадъците и как отпадъците могат да се превърнат в бизнес.

В рамките на проекта бяха реализирани следните основни дейности:

1. Разработване на Наръчници за обучение на обучители на следните теми:

- Да спасим планетата, насочен към последващо обучение на ученици от 11 до 14 години
- Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес, насочен към последващо обучение на ученици от 15 до 18 години.
Наръчниците бяха преведени на македонски и български език и отпечатани за целите последващите дейности по проекта.

2. Подготовка и реализиране на обучения за обучители, като в рамките на проекта КТПП организира и проведе двудневно обучение на обучители на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес на 8-9 декември 2017 г., в което взеха участие 40 учители от целевите общини, преподаващи на ученици от 11-18 години. В рамките на обучението бяха дадени насоки на учителите за работа със специално разработения за целите на проекта Наръчник за обучение на обучители, включващ четири подтеми:

1. Замърсяване на почвите, водата и въздуха; какви видове замърсяване съществуват и как могат да бъдат предотвратени и премахнати?
2. Отпадъците като ресурс и разбирането, че погребването на този ресурс в земята е недалновидно решение.
3. Може ли отпадъците да се превърнат в бизнес?
4. Възможно ли е преминаването към общество с почти нулеви отпадъци и как може да се постигне?

3. Реализиране пилотни класове от двете страни на границата, имащи за цел да покажат нивото на екологична култура на учениците по разглежданите теми. За целта бе проведено количествено изследване след учащи от целевите общини по проекта и резултатите от изследването са изведени в Доклад.

4. Организиране и провеждане на Форум на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес - заключителна фаза на проекта имаше за цел да срещне по-широк кръг заинтересовани страни в рамките на двудневен Форум на тема „Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес?”, който се проведе на 12-13 януари 2018 г. в прак-хотел Кюстендил. В рамките на форума участиниците –представители на училища, държанти и местни власти, научни институции, бизнес организации и представители на бизнеса имаха възможност да обменят опит и ноу-хау по отношение на това как можем да използваме отпадъците като ресурс, който носи икономически ползи за нас и да го превърнем в бизнес в това число и чрез споделяне на добри практики от двете страни на границата.

Основният резултат от реализацията на проекта се изразява във повишената информираност сред младите хора по посочените теми, споделянето на посланията с други млади хора с цел променяне на света към по-добро бъдеще, изпозвайки икономическите предимства на рециклирането на отпадъците и възможностите за превръщането им в бизнес.

В резултат от реализацията на проекта бе изведен единодушно извода, че с оглед на задълбочаващите се проблеми със замърсяване на околната среда не само на местно и регионално ниво, но и в глобален план, подобен род проекти, водещи до повишаване на екологичната култура на подрастващите, които са бъдещето ни дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.

 

save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f

Повече за проекта можете да прочете на интернет страница http://www.save-us.eu/index.php/bg/