Skip to main content

Услуги в КТПП

Като част от Единната система на ТПП/К в България Кюстендилска ТПП предоставя широк спектър от бизнес, информационни и обучителни услуги.

Услугите включват: Търговски регистър при БТПП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1, Арбитражен съд при БТПП.

Услуги в КТПП

 1. ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

register min 400x266

Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

Като част от Единната система на ТПП/К в България Кюстендилска търговско-промишлена палата (КТПП) подпомага поддържането на Търговския регистър на БТПП за фирмите от Кюстендил и региона, като приема документи за първоначална регистрация на български търговци, сдружения и други правни субекти в Единния доброволен търговски регистър на БТПП, както и документи за промени и актуализация на регистрираните обстоятелства.

 1. ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ

cart proizhod

Сертификати за произход на стоки и заверка на подписи

БТПП е единствената организация в Р България, акредитирана от Международната търговска камара – Париж, да издава сертификати за произход на стоки. БТПП е оторизирана да издава сертификати за непреференциален произход на стоки с Разрешение № Р-545 /32-204903/24.07.2017 на директора на Агенция „Митници“ по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците.

Като част от системата на Търговско-промишлените палати/камари в България в Кюстендилска ТПП се издават и заверяват както сертификати за произход, така и различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност - заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи - писма, фактури, договори, декларации, ценови листи и др.

 1. НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил

dsc05258

Към Кюстендилска ТПП функционира ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил, който предлага богат набор от курсове за професионално обучение във всички области от интерес за бизнеса, както и курсове по чужди езици и цифрова/ компютърна грамотност.   

Центърът е част от клоновата мрежа на Националния Център за Професионално Обучение в системата на БТПП (НЦПО), който e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет.

НЦПО е лицензиран за обучение по над 60 професии и специалности (лиценз № 200212019 на НАПОО).

        4. Глобални стандарти GS1 /баркод и др./

Картинка търсене VbGS1

GS1 е международна организация с нестопанска цел, която координира разработването и поддържането на най-широко използваните стандарти за веригите на доставка в различните сектори в цял свят. Създаването на нови и обновяването на съществуващите стандарти се инициира от самите компании и се осъществява в рамките на дефиниран процес по разработване на стандарти.

Най-разпознаваем от стандартите е GS1 баркодът, който е определен от Би Би Си като „едно от 50-те неща, изградили световната икономика“.

Организацията е представена в отделните страни чрез местни национални организации, базирани в 116 държави.

За България националната организация е GS1 България, която функционира към БТПП, където независимо дали продавате в магазини, онлайн или и двете, може да подадете документи за получаване на баркодове.

Като част от единната системата на БТПП в Кюстендилска ТПП може да се обърнете за повече информация.

    5. Арбитражен съд при БТПП

sud min 400x266

Можете да поискате разглеждане и разрешаване на международни арбитражни въпроси, както и спорове.

Българската търговско-промишлена палата ПРЕПОРЪЧВА на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори ДА ВКЛЮЧВАТ следната АРБИТРАЖНА КЛАУЗА:

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”

ПРЕДИМСТВА НА АРБИТРАЖА ПРЕД СЪДЕБНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

 1. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.
 2. Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитрите.
 3. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособяват към особеностите на спора.
 4. Страните възлагат спора на арбитрите със специални познания, каквито не винаги притежават обикновените съдии.
 5. Бързината е едно от големите предимства на арбитража. Производството е едноинстанционно. Делата приключват нормално в рамките на 9 месеца до една година.
 6. Арбитражните решения са окончателни, подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред и то на строго определени, малко на брой формални основания
 7. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличаване цената на иска. Разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.
 8. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.
 9. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища.
 10. Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина.
 11. Тъй като и двете страни доброволно са се подчинили на арбитража, по-голяма е вероятността те да запазят добрите си делови връзки.
 12. Изпълнението на арбитражното решение в чужбина е обезпечено чрез Ню-Йоркската конвенция в много по-висока степен, отколкото изпълнението в чужбина на решенията на държавните съдилища.

Вижте повече

...