Skip to main content

ОСМИР Кюстендил

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Общественият съвет за местно икономическо развитие /ОСМИР/ се създава съгласно подписано Партньорско споразумение между Община Кюстендил и Кюстендилска търговско-промишлена палата.

ОСМИР е консултативен орган, който има за цел да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, предприемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по  икономически въпроси в Община Кюстендил.

Членове на Съвета са представители на следните институции и организации:

-           Община Кюстендил

-           Кюстендилска търговско-промишлена палата

-           Сдружение по туризъм – Кюстендил

-           Туристическо дружество Осогово

-           Регионална занаятчийска камара Кюстендил

-           Строителна камара Кюстендил

-           Асоциация на индустриалния капитал в България – Кюстендил

-           Българска стопанска камара – Кюстендил.

-           Гражданска квота.

Съветът осъществява дейността си като:

  1. Предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие;
  2. Участва в обществени обсъждания, генериране на идеи относно цялостното развитие на общината и бизнеса в частност;
  3. Отправя предложения към Община Кюстендил за политики и мерки при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж.
  4. Подпомага икономическото развитие на Община Кюстендил, като предоставя, възлага и обсъжда анализи за икономическото и социалното състояние на общината и прави прогнози за перспективите.
  5. Координира и съдейства за кооперирането между бизнеса и местната власт, с цел осигуряване конкурентноспособността на общината, както и за разрешаване на възникващите проблеми, свързани с местния бизнес.
  6. Съдейства и подкрепя разработването на дългосрочни и краткосрочни планове за икономическото развитие на общината и на отделни сектори от икономиката.
  7. Предизвиква широк обществен интерес и активно отношение към проблемите на стопанството на общината с цел осигуряване на устойчив икономически растеж на местно ниво.
  8. Прави предложения пред кмета на община Кюстендил за различни видове стимули, насочени към бизнеса, с цел развитие и разширяване на съществуващия бизнес и привличане на нови инвеститори.
  9. Привлича различни експерти, които да оказват консултантска и експертна помощ на ръководството на общината и местния бизнес с цел по-добро икономическо развитие.

 

....